Itä-Suomen AVI 21

28.09.2017

Kantelun mukaan lukiossa pidettiin viikoittain keskusradion kautta seurakunnan aamunavauksia, jotka kuuluivat koko kouluun. Muilla ulkopuolisilla tahoilla ei ollut vastaavaa mahdollisuutta. Uskonnollisiin aamunavauksiin ei pyydetty ilmoittautumisia eikä vaohtoehtoista tilaisuutta järjestetty.

Koulun kevätjuhla oli uskonnollinen tilaisuus, jossa suvivirren lisäksi oli pidetty hengellinen puhe. Tämän lisäksi koulussa järjestettiin jumalanpalveluksia ja hartaustilaisuuksia, joista tiedotettiin oletusarvoisina tilaisuuksina. Vaihtoehtoisia tilaisuuksia ei joko järjestetty tai niihin oli voinut osallistua vain jos sitä ymmärsi pyytää. Myös adventtijuhlasta oli tiedotettu siten, että ei käynyt ilmi sen olevan uskonnollinen tilaisuus eikä yhteinen juhla.

Paikkakunnan sivistyslautautakunnan ja rehtorin lausunnon mukaan vaihtoehtoisten aamunavausten järjäestämistä ei ole estetty mutta käytännön syistä niitä ei ole järjestetty. Vaihtoehtoisia aamunavauksia oli tarjottu vain kantelijalle koska hän oli ainoa, joka oli ilmoittanut halunsa sellaisiin osallistua.

Rehtorin mukaan uskonnollisista tilaisuuksista ja niiden vaihtoehdoista on tiedotettu erilaisilla tavoilla: Wilmassa, ilmoitustaululla, kuulutuksissa ja ryhmänohjaustuokioissa. Adventtijuhlasta oli informoitu Wilmassa, kuulutuksella sekä opinto-oppaassa. Rehtori totesi selvityksessä, että lukiolaisen tulisi tiedostaa adventtijuhlassa puhuttavan adventtiin liittyvistä asiaista.

Aluehallintoviraston päätöksessä todetaan, että saadun selvityksen perusteella uskonnollisista tilaisuuksista on pyritty tiedottamaan ohjeistuksen mukaan ja pääosin tiedottaminen on ollut asianmukaista. Kuitenkin esimerkiksi adventtijuhlan osalta kaikki opiskelijat eivät ole tämän tiedottamisen pohjalta ymmärtäneet tilaisuuden olevan uskonnollinen. Lisäksi on epäselvää, onko tieto mahdollisuudesta olle osallistumatta uskonnolliseen tilaisuuteen tavoittanut kaikkia opiskelijoita.

Aluehalintovirasto kiinnittää koulun huomiota uskonnollisista tilaisuuksista ja niiden vaihtoehtoisesta toiminnasta tiedottamiseen kaikille opiskelijoille sekä siihen, että kaikilla opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus aidosti valita vaihtoehtoista mielekästä toimintaa uskonnollisten tilaisuuksien sijaan. Tämä mahdollisuus ei ole riippuvainen uskontokuntaan kuulumisesta tai uskonnon opetukseen osallistumisesta.

Päätöksessä mainitut oikeuslähteet:
Euroopan ihmisoikeussopimus 9 artikla
YK:n lastenoikeuksien yleissopimus 14 artikla
Suomen perustuslaki 6 §, 11 §
Perustuslakivaliokunnan mietitntö PeVM 2/2014 vp
Opetushallituksen ohje 16.9.2014 (Dno 4/012/2014)