Mihin kannellaan
Miten kannellaan
Kantelun käsittely
Anonyymi kantelu koulusta
Anonyymi kantelu päiväkodista
päivitetty: 10.02.2024 18.44

Kanteleminen

Mihin kannellaan

Ensisijainen paikka, johon voit kannella koulun tai päiväkodin ja kunnan toiminnasta, on aluehallintovirasto. Aluehallintovirastot valvovat koulujen ja päiväkotien sekä kuntien toiminnan lainmukaisuutta. Manner-Suomessa on kuusi aluehallintovirastoa, joiden toiminta-alueisiin kunnat on jaettu. Jos teet kantelun Kantelupukin avulla, kantelusi osoitteeksi tulee koulun tai päiväkodin sijaintikunnan perusteella oikea aluehallintovirasto.

Eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri ovat viranomaisten toiminnan ylimpiä laillisuusvalvojia, ja he valvovat perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Heille voi myös kannella, jos koulu, iltapäiväkerho, päiväkoti tai kunta on toiminut lainvastaisesti ja loukannut jonkun uskonnonvapautta tai yhdenvertaisuutta. Jommalle kummalle näistä kannattaa kuitenkin kannella vain sellaisissa periaatteellisissa ja laajakantoisissa asioissa, joista ei aikaisemmin ole annettu ratkaisua. Kantelupukki ei yleensä kantele heille. Iltapäiväkerhojen osalta he kuitenkin ovat ainoat tahot, joille voi kannella.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää esim. uskonnon, vakaumuksen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Käytännössä yhdenvertaisuusvaltuutetun työhön kuuluu mm. neuvontaa, yksittäisten tapausten selvittämistä, sovinnon edistämistä, lainsäädäntöön ja viranomaisten käytäntöihin vaikuttamista sekä oikeudellista avustamista. Myös yhdenvertaisuusvaltuuteltulle voi kannella syrjinnästä, mutta yhdestä tapauksesta voi kannella samanaikaisesti vain yhteen paikkaan.

Aluehallintovirastot

Eduskunnan oikeusasiamies

Oikeuskansleri

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Miten kannellaan

Kuka tahansa voi tehdä kantelun aluehallintovirastoon. Kantelijan ei tarvitse olla asianosainen, joten esimerkiksi koulun opettaja tai koulunkäyntiavustaja voi kannella oppilaan puolesta. Myöskin paikallinen vapaa-ajattelijayhdistys tai sellaisen jäsen voi tehdä kantelun koulusta tai päiväkodista. Aluehallintovirastot eivät yleensä kuitenkaan tutki nimettömiä kanteluja.

Kantelu tehdään aina kirjallisesti. Sen voi tehdä joko lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Aluehallintovirastojen verkkosivuilta saat tarvittaessa lomakkeen. Kantelussa tulee yksilöidä, mitä menettelyä, ja kenen tekemää, pidetään epäsianmukaisena, ja millä perusteella, ja koska se on tapahtunut. Asia kuvaillaan lyhyesti, ja esitetään kysymykset, joihin halutaan kannanotto. Kaksi vuotta vanhemmat asiat tutkitaan vain, jos siihen on erityinen syy. Tällaisessa tapauksessa kantelussa pitää tuoda esiin erityiset syyt kantelun käsittelemiselle.

Kantelussa on oltava kantelijan yhteystiedot, eli nimi ja postiosoite. Siinä on oltava kantelun kohteen eli koulun tai päiväkodin nimi ja kunta. Jos kantelu lähetetään aluehallintovirastoon sähköpostitse, he ottavat sen mieluiten viestin pdf-liitteenä. Aluehallintovirastot lähettävät vastinepyynnöt, päätökset ja vastaukset kantelijalle postitse tai sähköpostitse. Kanteluun annetusta ratkaisusta ei peritä maksua.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun verkkosivuilla on oma helposti täytettävä sähköinen lomakkeensa kantelun tekemistä varten.

Voit tehdä kantelun koulusta tai päiväkodista myös täyttämällä vaaditut tiedot Kantelupukin Tee kantelu -sivulle, jos se vaikuttaa helpommalta kuin aluehallintovirastojen lomakkeen käyttäminen. Kantelupukki kirjoittaa antamiesi tietojen avulla valmiin pdf-muotoisen kantelun. Voit lähettää sen postitse tai sähköpostiviestin liitteenä aluehallintovirastoon. Kantelussa näkyy oikean aluehallintoviraston osoite ja sähköpostiosoite, mikäli kantelun kohde sijaitsee Manner-Suomessa. Kannattaa muistaa, että salassa pidettävien tietojen tietoturva voi vaarantua, jos lähetät kantelun sähköpostitse. Tarvittaessa voit käyttää turvasähköpostia.

Iltapäiväkerhojen osalta kantelun voi tehdä ainoastaan oikeusasiamiehelle, oikeuskanslerille tai yhdenvertaisuusvaltuutetulle. Heille kantelemiseen soveltuu sama kuin aluehallintovirastoihin kantelemisesta on yllä selostettu. Kantelupukin Tee kantelu -palvelu ei kuitenkaan kirjoita heille menevää kantelua valmiiksi, joten kantelu on tehtävä heidän omilta verkkosivuiltaan löytyvien ohjeiden mukaisesti. Kunnan menettelystä iltapäiväkerhojen osalta voit kannella aluehallintovirastoon. Siihen voit käyttää aluehallintovirastojen kantelulomaketta.

Näkisimme mielellämme kantelusi sisällön, jotta saisimme tietää millaisia ongelmia käytännössä ilmenee missäkin osassa maata. Jos haluat, voit valita Tee kantelu -sivulla kohdan ”Lähetän kantelun itse ja kopion Kantelupukille”. Tällöin sivusto lähettää tiedot meille sähköpostitse. Jos käytät aluehallintoviraston, oikeusasiamiehen, oikeuskanslerin tai yhdenvertaisuusvaltuutetun lomaketta, voit lähettää kopion siitä osoitteeseen posti[ät]kantelupukki.fi. Tietoja käsitellään luottamuksellisina.

Aluehallintovirastojen kanteluja koskeva sivu

Linkki aluehallintovirastojen kantelulomakkeeseen

AVIn opetusta ja kulttuuria koskeva sivu (tästä linkit eteenpäin)

Kantelu oikeusasiamiehelle

Kantelu oikeuskanslerille

Kantelu yhdenvertaisuusvaltuutetulle

Kantelun käsittely

Kun aluehallintovirasto on vastaanottanut kantelun, se lähettää sen yleensä sellaisenaan kantelun kohteelle selvitystä varten. Jos olet kannellut koulun toiminnasta, koululle annetaan mahdollisuus antaa selvitys asiasta koulun näkökulmasta. Vastaavasti päiväkoti antaa selvityksen siitä tehtyyn kanteluun.

Yleensä selvitys lähetetään kantelijalle tiedoksi. Jos haluat vielä esittää aluehallintovirastolle näkemyksesi koulun tai päiväkodin selvityksestä, voit pyytää mahdollisuutta antaa siihen vastine. Jos tunnet tarvitsevasi apua vastineen kirjoittamisessa, voit ottaa yhteyttä meihin Kantelupukin kautta.

Vastineen saapumisen jälkeen aluehallintovirasto ratkaisee asian. Se kirjoittaa päätöksen, joka lähetetään kantelijalle postitse tai sähköpostitse. Yleensä päätös lähetetään myös kantelun kohteelle. Tässä kaikessa voi kulua pitkä aika, vuosi tai ylikin.

Päätöksessään aluehallintovirasto voi todeta joitakin seuraavanlaisista asioista:

  • Se voi todeta, että kantelua ei tutkita.
  • Se voi todeta, että kantelu ei anna aihetta toimenpiteisiin.
  • Se voi kiinnittää asianomaisen huomiota lain tai hyvän hallintotavan mukaiseen menettelyyn.
  • Se voi saattaa asianomaisen tietoon käsityksensä lain oikeasta tulkinnasta tai hyvän hallintotavan mukaisesta menettelystä.
  • Se voi kehottaa koulutuksen tai päivähoidon järjestäjää noudattamaan säännöksiä.
  • Tarvittaessa se voi asettaa myös uhkasakon kehotuksensa tueksi.
  • Se voi antaa asianomaiselle huomautuksen vastaisen varalle.

Aluehallintovirastolla ei ole toimivaltaa määrätä vahingonkorvausta tai rangaistusta taikka irtisanoa henkilöä tai antaa tälle varoitusta. Kanteluun annetusta päätöksestä ei voi valittaa. Jos päätöksessä on mielestäsi tulkittu lakia selvästi virheellisesti, voit tehdä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.

Oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille tehtävä kantelut käsitellään suunnilleen vastaavalla tavalla, mutta he eivät voi asettaa uhkasakkoa.

Ilahdumme, jos lähetät meille kopion saamastasi päätöksestä. Seuraamme mielellämme kaikkien aluehallintovirastojen ja muiden laillisuusvalvojien uskonnonvapauteen liittyviä kannanottoja, jotta osaamme antaa parempia neuvoja. Poistathan kuitenkin meille lähetettävästä kopiosta salassa pidettävät tiedot, kuten lapsen nimen. Jos sinulla on päätös sähköisenä, voit lähettää sen osoitteeseen posti[ät]kantelupukki.fi. Paperikopion voi lähettää osoitteeseen Kantelupukki; Neljäs linja 1 katutaso; 00530 Helsinki. Tietoja käsitellään luottamuksellisina.

Aluehallintovirastojen kanteluja koskeva sivu

Anonyymi kantelu koulusta

Kantelun koulun lainvastaisesta toiminnasta voi tehdä kuka tahansa. Suosittelemme, että oppilas itse tai hänen vanhempansa tekee kantelun. Myös opettaja tai koulunkäyntiavustaja voi tehdä kantelun, jos hän näkee että koulussa loukataan jonkun oppilaan uskonnonvapautta.

Joskus tilanne voi olla sellainen, etteivät oppilas tai hänen vanhempansa uskalla tehdä kantelua, vaikka pitäisivät sitä tarpeellisena. Tällaisessa tilanteessa Kantelupukin taustavoimat saattavat voida auttaa. Toivomme kuitenkin, että tätä mahdollisuutta käytettäisiin vain silloin, kun se tuntuu ehdottoman välttämättömältä.

Anonyymi kantelu päiväkodista

Kantelun päiväkodin lainvastaisesta toiminnasta voi tehdä kuka tahansa. Suosittelemme, että lapsen huoltaja itse tekee kantelun. Myös päiväkodin työntekijä voi tehdä kantelun, jos hän näkee että siellä loukataan jonkun perheen uskonnonvapautta tai jotakuta lasta syrjitään.

Joskus tilanne voi olla sellainen, ettei lapsen huoltaja uskalla tehdä kantelua, vaikka pitäisi sitä tarpeellisena. Tällaisessa tilanteessa Kantelupukin taustavoimat saattavat voida auttaa. Toivomme kuitenkin, että tätä mahdollisuutta käytettäisiin vain silloin, kun se tuntuu ehdottoman välttämättömältä.