Kantelupukin tausta
Yhdistysten Kantelupukki-yhteyshenkilöt
Linkkejä
TiedotteetTiedotearkisto
päivitetty: 31.10.2021 20.31

Kantelupukin tausta

Kantelupukki on Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry:n, Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n ja Uskonnottomat Suomessa ry:n yhdessä tarjoama palvelu. Sen ohjeet ovat kirjoittaneet ja sen tehtäviä hoitavat näiden yhdistysten vapaaehtoistyöntekijät.

Ohjeet perustuvat Suomen lainsäädännöstä, Euroopan ihmisoikeussopimuksesta, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksistä, apulaisoikeuskanslerin päätöksistä, eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisuista, perustuslakivaliokunnan mietinnöstä sekä Opetushallituksen määräyksistä ja ohjeista tehtyihin tulkintoihin. Ohjeet aluehallintovirastoihin kantelemiseen perustuvat aluehallintovirastojen verkkosivuilta ja henkilökunnalta puhelimitse saatuihin ohjeisiin.

Kantelupukin taustavoimiin saa yhteyden palautelomakkeella tai kirjoittamalla osoitteeseen posti[ät]kantelupukki.fi.

Yhdistysten Kantelupukki-yhteyshenkilöt

Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry – Jaakko Moisio, 040 520 5010

Tampereen vapaa-ajattelijat ry – Kari Hännikäinen, 040 952 2772

Uskonnottomat Suomessa ry – Kaisa Robbins, 050 340 3202

Linkkejä

Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry

Tampereen vapaa-ajattelijat ry

Uskonnottomat Suomessa ry

Finlex

Oikeuskansleri

Eduskunnan oikeusasiamies

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Eduskunnan perustuslakivaliokunta

Opetushallitus

Aluehallintovirastot

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta

TiedotteetTiedotearkisto

Tiedote: 19.01.2017

KATSAUS KANTELUPUKKI.FI:N VUOTEEN 2016

Kantelupukki.fi-palvelulla tuli tänään täyteen 2 vuotta toimintaa. Palvelu on selvästikin tarpeellinen, koska sitä käytetään paljon. Palvelun tunnettuus on lisääntynyt, ja sitä myötä avunpyyntöjä on tullut tiheämpään tahtiin kuin ensimmäisenä vuotena. Erityisesti viimeiset koulujen joulujuhlat aiheuttivat niin paljon närkästystä, että palvelu on hidastunut ruuhkan vuoksi.

Vuoden 2016 aikana Kantelupukille tuli kaiken kaikkiaan 105 avunpyyntöä. Niissä 91 kertaa kohteena oli koulu tai kouluja, 20 kertaa päiväkoti tai -koteja ja 2 kertaa iltapäiväkerho. Avunpyynnöistä 56 tapauksessa riitti, että neuvoimme lapsen vanhempaa tai opettajaa, ja he selvittivät itse asiaa koulun, päiväkodin tai kunnan kanssa. Tapauksista 35:ssä meitä pyydettiin välittämään viesti tai keskustelemaan rehtorin, päiväkodin johtajan tai kunnan viranomaisen kanssa niin ettei pyytäjän henkilöllisyys paljastuisi. Kantelun tekemiseen päädyttiin 14 tapauksessa.

Uskonnottomien vanhempien ja opettajien lisääntyneen aktiivisuuden ansiosta koulujen ja päiväkotien toiminnassa otetaan aikaisempaa paremmin huomioon uskonnottomien uskonnonvapaus. Työtä kuitenkin vielä riittää, jotta uskonnottomia ruvettaisiin kohtelemaan yhdenvertaisesti luterilaisten kanssa ja kouluista ja päiväkodeista tulisi oikeasti yhteisöllisiä. Myös ET-opetuksen järjestämisessä lainmukaisesti on edelleen parannettavaa.Tiedote: 09.01.2016

KANTELUPUKKI.FI TEHNYT 17 KANTELUA KOULUISTA

Uskonnottomien oppilaiden ja perheiden uskonnonvapaudessa ja yhdenvertaisuudessa näyttää olevan parantamisen varaa monissa kouluissa, iltapäiväkerhoissa ja päiväkodeissa. Kantelupukki.fi-verkkopalvelu avattiin tasan vuosi sitten. Se on saanut tänä aikana yli 60 avunpyyntöä ja kyselyä. Se on tehnyt 17 kantelua kouluista aluehallintovirastoihin, välittänyt 19 anonyymiä viestiä kouluihin, päiväkoteihin ja kuntien viranomaisille sekä neuvonut kysyjiä 26 muussa tapauksessa.

Opetushallituksen määräyksen mukaan ihmisoikeudet kuuluvat peruskoulujen arvopohjaan, ja perusopetuksen tulee edistää yhteisöllisyyttä sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Näiden arvojen tulee määräyksen mukaan välittyä peruskoulujen jokapäiväiseen toimintaan. Käytännössä on kuitenkin ilmennyt paljon ongelmia tavassa, jolla koulut järjestävät juhlia ja uskonnollisia tilaisuuksia.

Luterilaiset uskonnolliset tilaisuudet ovat yhä edelleenkin useimmissa kouluissa kaikille oletusarvoista toimintaa. Kaikki, tai ainakin kirkkoon kuuluvat, viedään seurakunnan pitämiin aamunavauksiin ja koululaisjumalanpalveluksiin tarjoamatta heille uskonnotonta vaihtoehtoa. Jos ET-oppilaille tarjotaan vaihtoehtoa, sen sisällöstä ei tiedoteta etukäteen, vaikka siitä Opetushallituksen ohjeen mukaan pitäisi tiedottaa kaikille huoltajille. Vaihtoehto on useimmiten pelkkää oppilaiden valvontaa heidän puuhastellessa omiaan, vaikka ohjeen mukaan ohjelman pitäisi olla mielekästä ja samankaltaista kuin uskonnollisessa tilaisuudessa.

Joulun alla Kantelupukkiin tuli paljon avunpyyntöjä vanhemmilta, koska koulujen päättäjäiset yhä olivat uskonnollisia. Joissakin kouluissa eroteltiin ET- ja toisuskoiset oppilaat omiin erillisiin juhliinsa. Kaikki oppilaat haluaisivat kuitenkin juhlia yhdessä kavereiden kanssa, ja koulujen juhlien pitäisi olla yhteisöllisiä tilaisuuksia. Monissa kouluissa perinteisiä kristillisiä juhlia pidetään tärkeämpinä kuin oppilaiden yhdenvertaisuutta.

Kantelupukkiin tulleiden yhteydenottojen perusteella on ilmeistä, että Opetushallituksen vuonna 2014 uusima uskonnollisia tilaisuuksia koskeva ohje on edelleenkin puutteellinen ja liian tulkinnanvarainen. Sitä ei osata noudattaa kouluissa niin, että juhlat olisivat kaikille yhteisiä ja uskonnolliset tilaisuudet aidosti vapaaehtoisia, kuten perustuslakivaliokunta keväällä 2014 päätti.

– Vaikuttaa siltä, ettei Opetushallitus pidä uskonnonvapautta ja oppilaiden yhdenvertaisuutta niin tärkeinä asioina, että se tosissaan yrittäisi ohjata kouluja vähemmistöjä kunnioittaviin menettelytapoihin, toteaa Uskonnottomat Suomessa ry:n puheenjohtaja Kaisa Robbins.

Kantelupukki on Tampereen ja Helsingin vapaa-ajattelijayhdistysten sekä Uskonnottomat Suomessa ry:n ylläpitämä verkkopalvelu osoitteessa Kantelupukki.fi. Siellä kerrotaan, miten koulujen ja päiväkotien tulisi lain mukaan toimia uskonnollista ohjelmaa järjestäessään, ja myöskin mitä voi tehdä, jos koulu tai päiväkoti ei toimi näin.

 Tiedote: 21.05.2015

Kantelupukki-palvelu todistanut tarpeellisuutensa

Uskonnottomien ja Vapaa-ajattelijoiden tammikuussa lanseeraaman Kantelupukki.fi-verkkopalvelun tähän asti tekemistä kanteluista viiteen on saatu päätökset aluehallintovirastoista. Keskeiset kohdat AVI:en päätöksissä käsittelevät tiedottamista ja sisältöä koskien uskonnollisia tilaisuuksia sekä näiden vaihtoehtona järjestettäviä tilaisuuksia.

Päätöksiä ovat tehneet Lounais-Suomen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastot. AVIt ovat jokaisen kantelun johdosta antaneet kouluille toimintaohjeita. Yksikään kantelu ei näin ollen ole ollut aiheeton.

Kaikissa ratkaisuissa painotetaan koulun velvollisuutta tiedottaa huoltajille uskonnollisista tilaisuuksista, näille vaihtoehtoisista tilaisuuksista sekä molempien tilaisuuksien sisällöstä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä todetaan, että uskonnolliselle tilaisuudelle vaihtoehtoisena järjestettävä toiminta tulee määritellä opetuksen järjestäjän kouluja koskevassa lukuvuosittaisessa opetussuunnitelmaan perustuvassa suunnitelmassa.

Päätöksissä todetaan, että uskonnollisille tilaisuuksille vaihtoehtoisen toiminnan tulee olla opetussuunnitelman mukaista ja uskonnollista sisältöä lukuun ottamatta samantapaista kuin se, minkä vaihtoehtona tämä järjestetään. Tämä tarkoittaa sitä, että sisällön on oltava yhtä juhlavaa tai viihdyttävää eikä esimerkiksi läksyjen teettäminen tai muu vastaava “oppilaan säilyttäminen” ei ole päätösten mukaan tällaista toimintaa.

Päätösten mukaan koulujen perinteisten vuosittaisten juhlien tulisi olla sisällöltään sellaisia, ettei vaihtoehtoista juhlaa tarvitsisi järjestää eikä kenenkään tarvitsisi olla pois uskonnollisen vakaumuksen takia. Lisäksi oppilaiden yhdenvertainen kohtelu edellyttää, että lukukausien päätöstilaisuuksia ei järjestetä uskonnollisina tilaisuuksina.

Kanteluiden ohella Kantelupukki on saanut huoltajilta ja oppilailta yli 20 tiedustelua, jotka kaikki liittyvät siihen, miten kouluissa uskonnollisia tilaisuuksia järjestetään. Osa tilanteista on korjautunut jo sillä, että olemme olleet yhteydessä asianomaisiin kouluihin.

-Olemme iloisia siitä, että epäkohtia on paljastunut näin vähän ja toivomme että vähyys ei johdu siitä, ettei epäkohtia uskalleta tuoda esille, toteaa Kari Hännikäinen Kantelupukin taustavoimista.
– Lisäksi olemme iloisia myös siitä, että olemme saaneet auttaa näiden epäkohtien ratkaisemisessa. Tämä tuo meille tarmoa auttaa asioiden hoidossa myös tästä eteenpäin.

Kantelupukki.fi -sivusto neuvoo ja auttaa kansalaisia uskonnonvapauteen liittyvissä kouluja ja päiväkoteja koskevissa asioissa. Sivuston tarkoituksena on auttaa paitsi niitä oppilaita ja näiden huoltajia myös niitä opettajia, jotka kokevat koulun tai päiväkodin uskonnon harjoittamiseen liittyvät käytännöt ongelmallisina.Tiedotearkisto