Oikeusasiamies (Dnro 3634/4/10) 15

Tätä kantelua ei ole tehty Kantelupukin kautta. Päätös on kuitenkin sisällöltään sellainen, että sen esittely tällä sivulla on tarkoituksenmukaista. (KH)

Paikkakunnan koulutoimi oli antanut uuden menettelytapaohjeen. Ohjeessa ruokarukoukset jokapäiväisenä tapahtumana muutettiin opettajajohtoisesta yhteisrukouksesta tilanteeseen, jossa jokaisella on mahdollisuus rauhoittumisen hetkellä itsekseen niin halutessaan lukea ruokarukous. Koulutoimen ohje oli tarkoitettu tasapuoliseksi ohjeeksi, joka ei estä positiivista uskon harjoittamista.

Kantelijan mukaan tämä menettely ei ollut uskonnonvapauden mukainen eikä tasapuolinen, koska siinä kiellettiin ruokarukouksen lukeminen kaikilta ja asetettiin uskonnoton ruokailuun valmistautuminen pakolliseksi kaikille. Lisäksi kantelijan mukaan opettajien uskonnonvapaus sekä oikeus yhteisölliseen uskonnon harjoittamiseen eivät toteudu, mikäli ruokarukousta ei järjestetä opettajajohtoisesti. Kantelija totesi myös, että uskonnonvapauden kannalta on kyseenalaista, että ruokarukouksen joutuu lausumaan toisen uskonnon edustajien kanssa samanaikaisesti.

Päätöksessään oikeusasiamies toteaa, että koulussa voidaan määrätä rajoituksia oikeuteen harjoittaa uskontoa ensinnäkin siltä osin kuin sitä voidaan perustella koulutyöstä välittömästi johtuvilla rajoituksilla. Lisäksi rajoituksia voidaan perustella muiden oppilaiden uskonnonvapauden turvaamisella. Oikeusasiamiehen mukaan kunnan menettelytapaohjetta voidaan pitää perusteltuna niin positiivisen kuin negatiivisenkin uskonnonvapauden yhtäaikaisen toteutumisen kannalta.

Oikeusasiamiehen käsityksen mukaan ei ollut syytä epäillä kunnan koulutusjohtatajan ja koulujen rehtoreiden menetelleen laittomasti tai virheellisesti tai ylittäneen harkintavaltaansa päättäessään antaa ohjeen korvata yhteiset ruokarukoukset esitetyllä tavalla. Kantelu ei antanut aihetta enempään.

Päätöksessään oikeusasiamies viittaa seuraaviin säädöksiin, ohjeisiin ja lausuntoihin:
Suomen perustuslaki 11 §
Perusopetuslaki (628/98) 3 §
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 12/1982 vp sekä PeVM 10/2002 vp
OPH:n muistiot 28.2.2006 (19/2006) ja 31.3.2010 (28/2006)