Lounais-Suomen AVI 14

Kantelun mukaan koulussa järjestetään viikoittain uskonnollisia päivänavauksia, joihin kaikki oppilaita painostettiin osallistumaan. Koulun vuosisuunnitelman mukaan aamunavauksista keskiviikkoisin huolehtii paikallinen seurakunta aktiivitaulun välityksellä. Oppilaat istuvat tänä aikana omissa luokissaan, joihin aamunavaukset välitetään. Kaikkien oppilaiden oletetaan näihin aamunavauksiin osallistuvan. Aamunavauksien lopuksi myös rukoillaan ja kehotetaan myös oppilaita näin tekemään. Jos oppilas ei halua osallistua seurakunnan aamunavauksiin, hänen on poistuttava luokasta. Kyse on ala-asteikäisistä lapsista.

Koulu on kysynyt uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisesta ainoastaan ensimmäiselle luokalle ilmoittauduttaessa. Tämän jälkeen ei huoltajille ole tiedotettu seurakunnan aamunavauksista vuosisuunnitelmaa luukuunottamatta. Myöskään ei ole kerrottu vaihtoehtoisesta tilaisuudesta.

Rehtorin antaman selvityksen mukaan aamunavauksista käydään seurakunnan työntekijöiden kanssa yhteinen keskustelu, jotta ne soveltuvat alakoulun oppilaille. Huoltajille on tiedotettu näistä aamunavauksista. Huoltajille on myös tiedotettu, että mikäli huoltajat tai oppilaat eivät halua oppilaan osallistuvan seurakunnan aamunavaukseen, hänelle järjestetään vaihtoehtoinen aamunavaus. Huoltajilta ei ole tullut kyseisiä ilmoituksia.

Vaikka aamunavauksessa on oppilaita kehotettu rukoilemaan, niin siihen ei opettajien toimesta olla painostettu tai opastettu. Seurakuntaa ollaan ohjeistettu jättämään rukoillut aamunavauksista pois ja tätä ohjetta ollaan myös noudatettu.

Rehtorin mukaan oppilaita ei olla pakotettu eikä tulla pakottamaan osallistumaan seurakunnan aamunavauksiin tai muihin uskonnollisiin tilaisuuksiin. Kaikista tilaisuuksista tiedotetaan huoltajille.

Selvityksen perusteella aluehallintovirasto toteaa, että seurakunnan pitämät aamunavaukset ovat olleet uskonnollisia toimituksia, joihin kaikkien oppilaiden on oletettu osallistuvan. Päätöksessään AVI kiinnittää koulun rehtorin huomiota jatkossa siihen, että oppilas voi mahdollisimman huomiota herättämättä osallistua tai olla osallistumatta seurakunnan pitämään aamunavaukseen.

AVI myös saattaa koulun rehtorin tietoon käsityksensä perustuslain 11 §:n 2 momentin oikeasta tulkinnasta, jonka mukaan kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantunnon vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Koulun on perustuslakivaliokunnan kannanoton (PeVM 2/2014) mukaisesti pyrittävä turvaamaan se, ettei uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisesta tai osallistumatta jättämisestä aiheudu oppilaalle leimautumista tai muita haitallisia seuraamuksia. AVI myös korostaa koulun velvollisuutta järjestää vaihtoehtoista ohjelmaa oppilaille, jotka eivät osallistu uskonnollista ohjelmaa sisältäviin tilaisuuksiin. Huoltajille tiedottamisen tulee olla selkeää ja yhdenmukaista.

AVI ei päätöksessään ota kantaa siihen, onko koulussa tiedotettu uskonnollisista tilaisuuksista OPH:n ohjeen mukaisesti.

Päätöksessä mainitut oikeuslähteet:
Perustuslaki 11 §
Opetushallituksen ohje: Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen sekä uskonnollisten tilaisuuksien järjestäminen lukioissa
Perustuslakivaliokunnan mietintö, PeVM 2/2014 vp