Lounais-Suomen AVI 10

Kantelijan mukaan länsisuomalaisessa koulussa oli järjestetty aina varsin kristillinen joulujuhla kirkossa ilman vaihtoehtoista tilaisuutta. Lisäksi kaikkien oli oletettu osallistuvan kevätkirkkoon. Kaikki oppilaat kirjoittivat äidinkielen tunnilla rukouksia kevätkirkkoa varten. Uskonnollisille tilaisuuksille ei ollut vaihtoehtoa.

Rehtorin antaman selvityksen mukaan joulujuhla on ollut kirkossa tilan puutteen vuoksi ja koska koulu on halunnut perehdyttää oppilaat vanhoihin suomalaisiin jouluperinteisiin: kirkossa käyntiin, jouluevankeliumiin, Enkelitaivaan-virteen yms. Rinnakkaistapahtumaa ei järjestetty. Joulukirkkoon osallistuminen ei ollut pakollista jos oppilas on opiskellut ET:a. Aikataulullisista syistä kevätkirkkoa varten rukouksia on mahdollisesti kirjoitettu muillakin kuin uskonnon tunneilla. Pakkoa ei ole ollut. Rehtorin mukaan virsiä on harjoiteltu koulussa silloin kun on valmistauduttu joulu- tai kevätjuhlaan.

Aluehallintoviraston mielestä joulujuhlassa on ollut kyse uskonnon harjoittamisesta siltä osin kun siellä on laulettu virsiä ja esitetty jouluevankeliumia. Koska vapaus olla osallistumatta uskonnolliseen tilaisuuteen ja toimitukseen on kuitenkin riippumaton yhdyskunnan jäsenyydestä, tulisi koulun huolehtia siitä, että jokaisella on halutessaan mahdollisuus olla osallistumatta uskonnon harjoittamista sisältävään joulujuhlaan.

Aluehallintovirasto toteaa päätöksessään, että oppilaiden yhdenvertainen kohtelu edellyttää, ettei lukukausien päätöstilaisuuksia järjestetä uskonnollisina tilaisuuksina.

Aluehallintoviraston mukaan muilla kuin uskonnontunneilla suoritettu rukouksien kirjoittaminen on ollut uskonnon harjoittamista. Rehtorin selvityksestä ei käy ilmi, että tämän toiminnan ajaksi olisi järjestetty muuta toimintaa tai onko vanhemmille tiedotettu asiasta riittävän ajoissa.

Kantelijan ja selvityksen antajan kertomukset olivat ristiriidassa siltä osin, oliko uskonnon harjoittamiseksi katsottavan virsien harjoittelun ajaksi järjestetty vaihtoehtoista toimintaa. AVI toteaa päätöksessään, että virsien harjoittelu sinänsä on sallittavaa mutta siitä tulisi informoida huoltajia riittävän ajoissa, ja harjoittelun ajaksi tulisi järjestää muuta ohjelmaa niille, jotka siihen eivät osallistu.

Kantelu koski myös koulun kevätjuhlia ja niiden uskonnollisuutta, seurakunnan pitämiä aamunavauksia sekä elämänkatsomustiedon ja vähemmistöuskontojen opetuksen järjestämistä. AVI ei kuitenkaan voinut ottaa kantaa näihin asioihin, koska kantelijan ja selvityksen antajan kertomukset olivat ristiriitaisia keskenään.

Päätöksessään AVI saattoi koulun rehtorin ja opetushenkilöstön tietoon käsityksensä perustuslain 11.2 §:n oikeasta tulkinnasta, jonka mukaan kukaan ei ole velvollinen osallistumaan mantuntonsa vastaisesti uskonnonharjoittamiseen, uskontokunnasta riippumatta. AVI myös korosti päätöksessään koulun aktiivista velvollisuutta tiedottaa kaikesta koulun toiminnasta, jotta kanteluun johtaneilta tilanteilta vältyttäisiin.

AVI viittaa päätöksessään perustuslakiin, OPH:n ohjeeseen, sekä perustuslakivaliokunnan mietintöön (PeVM 2/2014 vp).