Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 6

Kantelun mukaan sisäsuomalaisessa koulussa kysyttiin huoltajilta vain yleisesti lukuvuoden alussa, saako oppilas osallistua uskonnollista ohjelmaa sisältäviin tilaisuuksiin. Tilaisuuksien määrästä tai sisällöstä ei kerrtottu eikä myöskään mahdollisuudesta valita uskonnoton vaihoehto.

Opetuksen järjestäjän selvityksen mukaan osallistumisesta kysytään syystiedotteessa, jossa myös pyydetään huoltajia ilmoittamaan , mikäli lapsi ei saa osallistua tilaisuuksiin. Lukuvuoden aikana muista uskonnollisista tilaisuuksista tiedotetaan erikseen.

Seurakunnan päivänavaukset kuuluvat kantelun mukaan keskusradion kautta kaikkiin luokkiin. Vaihtoehtona on olla ahtaassa tilassa kuulematta päivänavausta. Kantelija pitää menettelyä leimaavana.

Opetuksen järjestäjän mukaan uskonnollisten päivänavausten kanssa pidetään samaan aikaan uskonnoton päivänavaus omassa tilassaan.

Kantelussa myös mainittiin koulun seinällä olevan seurakunnan mainoksia. Opetuksen järjestäjän mukaan koulun ilmoitustaululle voivat tuoda ilmoituksia erilaiset yhdistykset ja järjestöt. Koulu valvoo ilmoitusten asiallisuutta.

Aluehallintoviraston mukaan koulun menettelytavat eivät ole uskonnollisten tilaisuuksien osalta OPH:n ohjeen mukaisia, koska koulu ei tiedota uskonnollisista tilaisuuksista sekä niille vaihtoehtoisista tilaisuuksista niin, että tilaisuuksien määrä ja sisältö ilmenisi ja valintatilanne olisi aito. AVIn mukaan huoltajille olisi muutoinkin tarvittaessa ja hyvissä ajoin tiedotettava kaikista koulun työsuunnitelmaan kuuluvista toiminnoista, joilla voi olla merkitystä oppilaiden uskonnonvapauden toteutumisen kannalta.

AVI:n päätöksen mukaan koulun tulee myös kiinnittää huomiota  vaihtoehtoisten päivänavausten osalta siihen, että ne sisällöllisesti vastaavat uskonnollista päivänavauste eikä oppilaat tule tämän vuoksi leimatuiksi.

Muilta osin AVI ei voi osoittaa, että koulussa oltaisiin toimittu PL 6 §:n ja 11 §:n vastaisesti.

AVI toteaa, että koululla ei ole estettä pitää tiloissaan yleistä ilmoitustaulua. Seurakunnan vakaumuksellinen mainonta on päätöksen mukaan sen luonteista, että koulun tulisi suhtautua siihen tapauskohtaisesti ja sen sisällöstä riippuen harkiten.