Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 17

Kantelun mukaan lukiossa seurakunnan pitämät aamunavaukset kuuluivat viikoittain keskusradion kautta koko kouluun oppitunnin aikana. Joulukirkkoon oli painostettu osallistumaan. Uskonnollisista tilaisuuksista ei voinut jäädä selityksettä pois. Suvivirttä oli laulettu kehottamalla kaikkia nousemaan seisomaan. Uskonnollisille tilaisuuksille ainoa vaihtoehto oli pois jääminen. Lukuvuoden avajaiset ja päättäjäiset sisälsivät aina uskonnonopettajan pitämän uskonnollisen puheen ja lakkiaispuheessa oli ollut uskonnottomia syyllistävä sävy.

Lukion selvityksen mukaan kirkkoon kuulumattomat ohjataan aamunavausten aikana keskusradion kuulumattomiin, mikäli he niin haluavat. Valtaosa näin ei kuitenkaan tee (koulun mukaan) yleissivistävistä syistä. Joulu- ja pääsisäiskirkkotapahtumat ovat selvityksen mukaan olleet konsertteja, joissa on esitetty myös hengellisiä lauluja ja pidetty joulun sanomaa käsittelelviä puheita. Pääsiäis- ja joulukirkossa ei ole ollut poissaolokontrollia. Tilaisuudet on pidetty kirkossa juhlasalin pienen koon vuoksi.

Selvityksen mukaan Suvivirsi lauletaan lakkiaisjuhlassa seisten, koska ylioppilaat saapuvat saliin Porilaisten marssin tahdissa ennen Suvivirttä ja on luonnollista jäädä laulamaan seisoen Suvivirsi. Juhlassa olleet puheet ovat rehtorin selvityksen mukaan enemmän filosofisia kuin uskonnollisia.

Lukiossa ei ole järjestetty vaihtoehtoisia tilaisuuksia uskonnollisten tilaisuuksien vähäisyyden vuoksi.  Jos et-opiskelijat näin haluavat, koulu on valmis niitä järjestämään.

Seurakunnan aamunavaukset lukiossa ovat vastineen mukaan vähentyneet. Seurakunnalta on pyydetty opiskelijakunnan huomioimista ja rehtorin mukaan tässä on edistytty.

Aluehallintovirasto oli hankkinut päätöstään varten mm. kopiot lakkiais- ja joulujuhlapuheista.

AVIn käsityksen mukaan koulutuksen järjestäjän on arvioitava ja varmistettava aamunavausten sisältö. Aluehallintoviraston käsityksen mukaan seurakunnan aamunavaukset olisi hyvä järjestää erillisessä tilassa ja järjestää aamunavauksille samankaltainen mielekäs vaihtoehto.

AVIn mukaan lakkiaisjuhlan uskonnollinen puhe on ollut ongelmallinen. Käytännöllisintä olisi, että puhe ei sisältäisi uskonnollista aineista. Jos kuitenkin puheen halutaan olla uskonnollinen, pitäisi sille tarjota uskonnoton vaihteohto.

AVIn mukaan Suvivirren laulamisessa ja seisomaan nousemisessa ei ollut ristiriitaa OPH:n ohjeiden kanssa. AVI katsoi, että seisomaan nouseminen tapahtuu muussa kuin uskonnollisessa tarkoituksessa. Joulukirkon toteutumisessa ei voitu osoittaa olevan ristiriitaa OPH:n ohjeen kanssa. Joulukirkko on ollut vapaaehtoinen joten mahdollista siihen osallistumiseen painostamista ei voi pitää asiallisena menettelynä.

AVI piti tärkeänä, että koulu tarvittaessa ja hyvissä ajoin tiedottaa opiskelijoille kaikista koulun työsuunniltelmaan kuuluvista toiminnoista, joilla voi olla merkitystä oppilaiden uskonnonvapauden toteutumisen ja asiaan liittyvän lupakäytännön kannalta. Lsäksi AVI totesi, että uskonnollisiin tilaisuuksiin on osallistumisesta on kysyttävä kaikilta opiskelijoita.

Päätöksessä viitattiin seuraaviin oikeuslähteisiin:
Suomen perustuslaki 6 § ja 11
Opetushallituksen ohje 12.5.2016
Perustulakivaliokunnan mietintö 10/2002 vp ja 2/2014