Länsi – ja Sisä-Suomen AVI 13

Kantelun mukaan lukiossa keskusradion kautta pidettiin eri uskontokuntien aamunavauksia, joissa oli uskonnollista sisältöä ja joissa mm. kehotettiin rukoilemaan yhdessä. Vaihtoehtoista toimintaa ei oltu järjestetty. Kevätkirkosta teidotettiin pakollisena toimintana eikä vaihtoehtoa ollut järjestetty.

Rehtorin selvityksen mukaan lukiossa ei ole ainuttakaan uskonnotonta henkilöä, sillä kaikki opiskelevat uskontoa. Rehtorin mielestä tästä syystä lukion toiminta on lain mukaista. Kunnan sivistyslautakunnan selvityksen mukaan lukiossa ei oltu riittävästi huomioitu Opetushallituksen uskonnollisten tilaisuuksien järjestämistä koskevaa ohjetta. Sivistyslautakunta on ohjeistanut rehtoria tarkentamaan ohjeistuksiaan niin, että opiskelijat tietävät uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisen olevan vapaaehtoista.

Aluehallintoviraston mukaan eri uskontokuntien pitämät päivänavaukset ja kevätkirkossa käymisen yhdistäminen kevätjuhlaan ovat sallittuja menettelyjä. Perusteluna AVI mainitsi positiivisen vaikuttamisen suvaitsevaisuuteen, monikulttuurisuuteen ja moniarvoisuuteen. AVIn mukaan kuitenkin ko. lukiossa ei ole toteutunut vapaus olla osallistumatta uskonnollisiin tilaisuuksiin.

Vaihtoehtoisen toiminnan on oltava ohjattua ja vastattava uskonnollista tilaisuutta. Luokasta poistaminen on kurinpidollinen toimi, joten sitä ei tässä yhteydessä tule käyttää.

Aluehallintovirasto katsoi, että oppilaitoksen on järjestettävä erikseen määrittämäänsä, opiskelijoiden ilmoitusvelvollisuuteen perustuvaa vaihtoehtoista toimintaa kaikkien uskonnollisten tilaisuuksien ajalle. Oppilaitos voi päättä, onko ilmoitus tapauskohtainen vai kertaluontoinen. Oppilaitoksen on varmistettava, että kaikilla opiskelijoilla on tosiasiallinen mahdollisuus uskonnollisesta yhdyskunnasta riippumatta osallistua tähän toimintaan.

Päätöksessä myös saatettiin rehtorin tietoon, että vapaus osallistua tai olla osallistumatta uskonnollisiin tilaisuuksiin ei ole riippuvainen uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyydestä. Lisäksi AVI saattoi kunnan sivistyslautakunnan tietoon sen, että uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuminen on aina vapaaehtoista.

Oikeuslähteet
Suomen perustuslaki 11 §
Lukiolaki 2 §
Perustuslakivaliokunnan mietintö 2/2014 vp
Opetushallituksen ohje 16.9.2014 (Dno 3/012/2014)