Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 5

Kantelu koski pirkanmaalaisessa koulussa järjestettäviä uskonnollisia tilaisuuksia. Kantelun mukaan koulussa ei ole tiedotettu uskonnollisille tilaisuuksille vaihtoehtoisista tilaisuuksista. Kantelussa myös todettiin koulun juhlissa lauletun uskonnollisia lauluja, joita on harjoiteltu oppitunneilla. Vanhempien pyydettyä, ettei lapsen tarvitsisi osallistua näihin harjoituksiin, on lapsi viety erilliseen tilaan eroon muusta luokasta. Kantelun mukaan tämä on ollut leimaavaa ja uskonnon harjoittamiselle vaihtoehtoinen toiminta on lähinnä ollut oppilaan säilytystä vastaavaa.

Aluehallintovirasto oli kantelun yhteydessä itse pyytänyt kunnalta selvitystä elämänkatsomustiedon opetuksen järjestämisestä.

Koulun rehtorin mukaan koulussa on tiedotettu esimerkiksi seurakunnan järjestämistä tilaisuuksista. Koulu on lähettänyt koteihin tiedotteen seurakunnan kanssa järjestettävistä tilaisuuksista koskien kevättä 2015. Tiedotteessa on pyydetty vanhemmilta tieto, voiko lapsi osallistua mainittuihin tilaisuuksiin. Asianomaisen kunnan kouluille osoitetun ohjeen mukaan koulun tulee huolehtia siitä, ettei uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumatta jättämisestä aiheudu leimautumista. Kunnan antamasta selvityksestä ei ilmennyt vaihtoehtoista toimintaa tai sen sisältöä.

Kunnassa annetun ohjeen mukaan huoltajilta tiedustellaan oppilaiden osallistumisesta uskonnollisiin tilaisuuksiin kun lapsi ilmoittautuu esiopetukseen 1. tai 7. luokalle. Ilmoittautumislomakkeessa pyydetään ilmoittamaan, jos lapsi kuuluu johonkin muuhun uskontokuntaan kuin evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai jos lapsi ei kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan. Viimeksi mainitussa tapauksessa lomakkeessa pyydetään vanhempia ilmoittamaan osallistuuko lapsi uskonnon vai elämänkatsomustiedon tunneille. Kunnan antaman selvityksen mukaan elämänkatsomustietoa järjestetään, mikäli opetukseen osallistuu vähintään kolme suhteessa kaikkiin opetuksen järjestäjän koulujen/kunnan oppilaisiin.

Ratkaisussaan aluehallintovirasto esittää käsityksenään, että opetuksen järjestäjän tulee määritellä uskonnollisille tilaisuuksille vaihtoehtoisen toiminnan sisältö ja ohjeistaa opettajia siitä. Lisäksi oppilaiden huoltajia tulee informoida uskonnollisille tilaisuuksille vaihtoehtoisten tilaisuuksien sisällöstä. Aluehallintoviraston mukaan kunnan kouluunilmoittautumislomake on siltä osin harhaanjohtava, että se ohjaa vanhempia joko uskonnon tai elämänkatsomustiedon valitsemiseen.

Aluehallintoviraston käsityksen mukaan kouluunilmoittautumislomaketta tulisi muuttaa vähemmän ohjaavaan suuntaan, jolloin huoltajille tarjoutuisi aito mahdollisuus pyytää muun uskonnon opetusta.

Yleisesti aluehallintovirasto toteaa päätöksessään, että tarvittavilta osin uskonnollisen tilaisuuden vaihtoehtona järjestettävä toiminta tulee määritellä perusopetusasetuksen 9 §:ssä tarkoitetussa opetuksen järjestäjän kouluja koskevassa lukuvuosittaisessa suunnitelmassa. Lisäksi saattaa olla tarpeen, että opetuksen järjestäjä antaa opettajille ohjeet ja käytännön esimerkkejä asianmukaiseksi nähtävästä vaihtoehtoisesta toiminnasta. Toiminnan tulee olla opetussuunnitelman mukaista toimintaa, ei pelkkiä läksyjen tekoa tai muuta vastaavaa ”oppilaan säilyttämistä”. Näin kouluilla olisi yhtenäinen linja, ja yksittäiselle opettajalle ei jäisi asiassa liian suurta vastuuta ja toisaalta myöskään liikaa tulkinnan varaa.