Itä-Suomen AVI 2

Itäsuomalaisessa koulussa oli kantelun mukaan järjestetty uskonnollisia tilaisuuksia siten, ettei niistä tai niiden vaihtoehdoista oltu tiedotettu. Lisäksi koulu oli kantelun mukaan järjestänyt kevätjuhlan Tuomiokirkossa uskonnollisena tilaisuutena. Uskonnotonta vaihtoehtoa oli tarjottu ainoastaan elämänkatsomustiedon oppilaille sekä muihin uskontokuntiin kuuluville.

Rehtorin antaman selvityksen mukaan ev-lut seurakunta pitää koulussa päivänavauksia kerran kuussa tai harvemmin ja oppilailla sekä heidän huoltajillaan on ollut oman tunnon mukaisesti mahdollisuus näistä kieltäytyä. Uskonnollisista tilaisuuksista tiedotetaan erikseen vanhempainilloissa.

Oppilaan uskontokunta varmistetaan varmistetaan joka syksy oppilastietolomakkeella ja uusien oppilaiden osalta on luottamukselliset vakaumukseen liittyvät asiat mahdollista käydä läpi opettajan ja vanhempien välisessä tapaamisessa.

Kevätkirkosta oli rehtorin selvityksen mukaan tiedotettu Willmassa. Samassa tiedotteessa oli todettu, että et-oppilaiden ja muihin uskontokuntiin kuuluvien osalta kevätjuhlaa vietetään koulun juhlasalissa. Lisäksi liitteissä oli ollut koulujen kotisivujen tiedote, jossa oli kerrottu kevätkirkosta sekä elämänkatsomustietoa opiskeleville järjestettävistä kevättanssiaisista. Koulun selvityksen mukaan kaikille koulun oppilaille yhteiset päätösjuhlatilaisuudet järjestettiin lukuvuoden päätöspaivänä. Tästä tilaisuudesta kenenkään ei tarvinnut jäädä pois vakaumuksellisista syistä.

Aluehallintovirasto toteaa päätöksessään, että uskonnollisista tilaisuuksista ja vaihtoehtoisista tilaisuuksista tiedottaminen on koulun kevätkirkon ja kevättanssiaisten osalta tehty kattavasti tilaisuuden sisältöä koskevin osin. Seurakunnan aamunavausten osalta ei käy ilmi kuinka tiedottaminen tilaisuuksista, niiden sisällöstä sekä vapaaehtoisuudesta on huolehdittu huoltajille. Uskonnollisten tilaisuuksien osalta tiedottamisen tulee olla avointa ja tasapuolista ja tilaisuuksien sisältö pitää olla tiedossa vaikka ilmoittautuminen tapahtuisi kertaluonteisesti lukuvuoden alussa. Tiedottamisessa pitäisi myös ilmetä se lähtökohta, että vaihtoehtoisiin tilaisuuksiin osallistuminen on mahdollista kaikille, myös evankelis-luterilaiseen seurakuntaan kuuluville, oppilaille.

Aluehallintoviraston mukaan lukukauden päätöstilaisuuden osalta ei koulun menettelyssä ole huomautettavaa.

Kantelussa oltiin kritisoitu sitä, että seurakunta on ainoa säännöllinen koulun ulkopuolisten yhteisten aamunavausten pitäjä. Aluehallintovirasto katsoi, ettei tämä vaaranna julkisen vallan neutraalisuutta. Seurakunta voi toimia koulun yhteistyökumppanina.

Kantelussa oltiin myös kritisoitu vaihtoehtoisten tilaisuuksien sisältöä mutta koska kantelijan ja koulun kertomuksen poikkesivat toisistaan, ei aluehallintovirasto pysty selvittämään asiaa enemmälti.