Itä-Suomen AVI 23

Kantelun mukaan koulussa ei tiedotettu uskonnollisista tilaisuuksista ja tilaisuudet olivat pakollisia kaikille uskonnon opetuksessa oleville. Vain ET-oppilaiden vanhemmilta kysyttiin osallistumisesta. Vaihtoehtoisista tilaisuuksista ei kantelijan mukaan tiedotettu lainkaan. Koulussa oli myös jaettu seurakunnan omasta toiminnastaan kertovia mainoksia. 

Kaupungin ja koulun rehtorin mukaan uusien oppilaiden vanhemmilta oli kysytty henkilökohtaisesti, osallistuvatko lapset uskonnollisiin tilaisuuksiin. Uskonnon opetukseen osallistuvilta ei oltu asiaa kysytty, koska koulussa on katsottu tilaisuuksien kuuluvan opetukseen. Tilaisuuksista oli mainittu lukuvuosisuunnitelmassa ja syystiedotteessa. Kirkko käynneistä oli mainittu Wilman kautta. 

AVI toteaa päätöksessään, että koulussa ei oltu menetelty vaihtoehtoisen tilaisuuksien osalta asiaa koskevien ohjeiden ja säännöstä mukaisesti. Selvityksestä ei selvinnyt, miten uskonnollisten tilaisuuksien vaihtoehtoisista tilaisuuksista tiedotetaan. Myös vaihtoehtoisen toiminnan sisältö on jäänyt epäselväksi. AVI toteaa myös, että uskonnollisista tilaisuuksista ja niiden vaihtoehtoisista tilaisuuksista on tiedotettava kaikille, riippumatta siitä, kuuluvatko he uskonnolliseen yhdyskuntaan ja osallistuvatko uskonnon opetukseen. Kaikilla tulee olla mahdollisuus valita uskonnollisen tilaisuuden ja sille vaihtoehtoisen tilaisuuden välillä. 

Lisäksi AVIn julkisen vallan neutraalisuusvaatimus eri vakaumusten suhteen edellyttää, että koulun tulisi pidättäytyä seurakunnan tuottaman materiaalin jakamisesta oppilaille. 

Päätöksessä mainitut oikeusohjeet:
perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 2/2014 vp
Euroopan ihmisoikeussopimus 9 artikla
YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus 14 artikla
Suomen perustuslaki 6 §, 11 §
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
Opetushallituksen ohje Dno 2/012/2016