Itä-Suomen AVI 19

Kantelijan mukaan koulussa järjestettiin keskiviikkoisin keskusradiosta kuuluva seurakunnan aamunavaus, jota ei voinut mitenkään välttyä kuulemasta.  Opettajat olivat keskustelleet seurakunnan aamunavauksista, minkä jälkeen seurakunnan kanssa oli sovittu, että seurakunta pitää vain kasvatuksellisia aamunavauksia. Seurakunta ei kuitenkaan ollut kantelun mukaan noudattanut sopimusta.

Oppilas ei kantelun mukaan myöskään voinut todellisuudessa valita, osallistuuko hän uskonnollisiin tilaisuuksiin. Oppilaita ei riittävästi informoitu siitä, että uskonnollisiin tilaisuuksiin ei ole pakko osallistua. Asiasta ainoastaan kysyttiin yleisellä tasolla lukuvuoden alussa. Esimerkiksi joulukirkon ajaksi järjestettiin kyllä vaihtoehtoista ohjelmaa mutta oppilaita ei informoida riittävästi siitä, kuka vaihtoehtoiseen tilaisuuteen sai osallistua.

Kantelun mukaan paikallinen seurakunta mainosti rippikoulua vuosittain koulussa kouluaikana, mikä kantelun mukaan on vastoin indoktrinaation kieltoa.

Kaupungin sekä koulun rehtorin antaman selvityksen mukaan koulu kartoitta lukuvuosittain uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisen erillisellä lomakkeella. Uskonnollisista tilaisuuksista informoidaan vanhempia ja oppilaita koulun kotisivuilla ja Wilma-tiedotteilla. Uskonnollisten tilaisuuksien ajaksi koulu järjestää muuta valvottua toimintaa niille oppilaille, joiden huoltaja on ilmoittanut, että oppilas ei osallistu uskonnollisiin tilaisuuksiin.

Selvityksen mukaan rehtori oli keskustellut seurakunnan edustajien kanssa aamunavauksista ja sopinut, että niiden sisältö on kasvatuksellinen eikä sisällä uskonnon harjoittamiseksi tulkittavia elementtejä.

Selvityksen mukaan edellinen rippikouluinfo on ollut vapaaehtoinen vaikka se on järjestetty oppitunnin aikana. Aikaisemmin välitunnin aikana pidetyt infot ovat saattaneet venähtää mutta silloinkaan ei tilaisuuksiin ole pakotettu osallistumaan.

Aluehallintovirasto totesi päätöksessään, että koulun pyrkimyksenä on ollut noudattaa ilmoitusmenettelyä koskevaa ohjeistusta. Koulu ei kuitenkaan ole tiedottanut oppilaita ja huoltajia vaihtoehtoisen toiminnan sisällöstä. Epäselväksi on myös jäänyt, millä tavoin oppilaiden oikeudesta olla osallistumatta uskonnollisiin tilaisuuksiin on tiedotettu lukuvuoden aikana. Selvittämättä on myöskin jäänyt, sisältävätkö seurakunnan aamunavaukset uskonnollisia elementtejä ja jos sisältävät, voiko oppilas tosiasiassa olla osallistumatta niihin.

Aluehallintoviraston päätöksen mukaan jatkossa opetuksen järjestäjän ja koulun tuli kiinnittää erityistä huomiota uskonnollisista tilaisuuksista ja myös niiden vaihtoehtoisesta toiminnasta tiedottamiseen sekä siihen, että kaikilla oppilailla ja heidän huoltajillaan tulee olla mahdollisuus aidosti valita vaihtoehtoista mielekästä toimintaa uskonnollisten tilaisuuksien sijaan ja ilmoittaa tarvittaessa valintansa myös tapauskohtaisesti.

Rippikouluinfojen osalta aluehallintovirasto totesi, että kyse on ollut osalle oppilaista ajankohtaisen informaation jakamisesta eikä huoltajan lupaa edellyttävästä markkinoinnista. AVIn mukaan koulun olisi kuitenkin jatkossa hyvä arvioida kriittisesti sitä, millaista tiedottamista oppilaille koulupäivän aikana toteutetaan, kun otetaan huomioon vaatimus julkisen vallan neutraalisuudesta eri vakaumusten suhteen.

Päätöksessä mainitut oikeuslähteet:
Euroopan ihmisoikeussopimus 9 artikla
YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 14 artikla
Suomen perustuslaki 6 § ja 11 §
Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 2/2014 vp
OPH:n ohje 16.9.2014 (Dno 3/012/2014)