Eduskunnan apulaisoikeusasiamies 6540/2017

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi huomautuksen pohjoispohjanmaalaiselle kaupungille koulun uskonnollisten päivänavausten järjestelyistä sekä ylimmälle laillisuusvalvojalle annetusta vaillinaisesta selvityksestä.

Päätöksessä mainitaan, että Suomessa toistaiseksi vakiintuneena pidettävän linjauksen mukaan uskonnonharjoittamisen piirteitä sisältävien tilaisuuksien pitäminen osana koulutyötä on hyväksytty, mutta muun muassa sillä reunaehdolla, että tällöin koulun on huolehdittava vastaavasta vaihtoehtoisesta toimin- nasta niille, jotka haluavat käyttää uskonnonvapauttansa negatiivisessa suhteessa ja jäädä uskonnonharjoittamisen ulkopuolelle.

Lisäksi päätöksessä korostetaan julkisen vallan neutraalisuuden ja puolueettomuuden sekä yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuuden näkökulmasta perusteltuna, että  kaupungin toiminnassa opetuksen järjestäjänä huomioidaan tarkasti perustuslakivaliokunnan mietinnöstä (2/2014 vp) ilmenevät näkökohdat sekä Opetushallituksen viimeaikainen ohjeistus niin, että koulujen toiminnan yhteydessä mahdollisesti järjestettäviä uskonnollisia tilaisuuksia koskevat käytänteet ja niitä koskevat kaupungin omat ohjeet turvaavat oppilaiden ja heidän huoltajiensa uskonnon ja omantunnon vapauden täysimääräisen toteutumisen.

Linkki päätökseen: 6540_2017